µû░µ┤╗Õïò|Upcoming Event

Þ®ªÕòÅÞ¬░õ║║µçëÕÖñÞü▓´╝ÜÕÅûµêµûçÕîûÞêçµö┐µ▓╗µ¡úþó║| Cancel Culture: the Root and Boundary

https://fb.me/e/3H9a8Vnyv

Find English Blow

õ¢áÞü¢Þ¬¬ÚüÄÔÇ£ÕÅûµêµûçÕîûÔÇØÕùÄ´╝ƒÔÇØÕÅûµêµûçÕîûÔÇ£´╝îÕÅêþ¿▒ÔÇ£µîçµÄºµûçÕîûÔÇصêûÔÇ£µèÁÕêµûçÕîûÔÇØ´╝îµÿ»µîçþ¥ñþ£¥Õà¼Úûïµë╣Þ®òµêûµèÁÕêõ©ÇÕÇïõ║║´╝îõ©ÇÕÇïÞºÇÚ╗×´╝îõ©ÇÕÇïþÁäþ╣öµêûÞÇàõ©ÇÕá┤ÚüïÕïòþÜäþñ¥µ£âþÅ¥Þ▒íÒÇéÔÇ£ÕÅûµêµûçÕîûÔÇØõ¢£þé║Þ┐æÕ╣¥Õ╣┤µëìÚÇɵ╝©ÚÇ▓ÕàÑÕñºþ£¥ÞªûÚçÄþÜäµû░Þ®×´╝îÚâ¿Õêåõ║║Õ░ìÕ«âÕÅ»Þâ¢Úéäµ»öÞ╝âÚÖîþöƒ´╝îõ¢åիⵡúµÖéÕê╗þÖ╝þöƒÕ£¿µêæÕÇæþöƒµ┤╗þòõ©¡´╝ÜÕ░ÅÕê░Õ¡©µáíÞúíÕ░ìõ©ìÕÉêþ¥ñþÜäÕÉîÕ¡©þÜäµÄƵôá´╝îÕñºÕê░þ▓ÞÀ»õ©èÕ░ìþÖ╝Þí¿õ©ìµü░þòÞ¿ÇÞ½ûþÜäµÿĵÿƒÕÉìµÁüþÜäÕ░üµ«║´╝îÕåìÕê░Õ░ìÕê╗þò½õ║åÔÇ£õ©ìþòÔÇص¡ÀÕÅ▓þÜäÕ¢▒Þªûõ¢£ÕôüþÜäõ©ïµ×ÞÖòþÉåÒÇéõ¢£þé║ÔÇ£µö┐µ▓╗µ¡úþó║ÔÇØþÜäõ©Çþ¿«Ú½öþÅ¥´╝îÔÇ£ÕÅûµêµûçÕîûÔÇØõ╝╝õ╣Äõ©ÇÕ«Üþ¿ïÕ║ªõ©èÕÅìµÿáõ║åÕà¼þ£¥Õ░ìÕÆîÞ½ºÕÆúþ¥®þÜäµôüÞ¡À´╝îÕì╗õ╣ƒÕÅ»Þâ¢Õ░ÄÞç┤õ║║Þ║½µö╗µôèþ¡ëÚüĵ┐ÇÞíîþé║´╝îÕ╝òþÖ╝ÕñºÕ«Õ░ìµûçÕîûÕîàÕ«╣µÇºÕÆîÞ¿ÇÞ½ûÞç¬þö▒þÜäµÇØÞÇâÒÇé

ÚéúÚ║╝´╝îõ¢áþ£╝õ©¡þÜäÔÇ£ÕÅûµêµûçÕîûÔÇصÿ»õ╗ÇÚ║╝´╝ƒõ║║ÕÇæÞ¿┤Þ½©µû╝Õ«âþÜäþø«þÜäµÿ»õ╗ÇÚ║╝´╝ƒÕâàÕâàµÿ»õ©Çþ¿«µâàþÀÆþÜäÕ«úµ┤®Úéäµÿ»Õ£¿Õ░ïµ▒éÕ»ªÞ│¬õ©èþÜäµö╣Þ«è´╝ƒµÄºÞ¿┤ÕÆîÕ░üµ«║µÿ»Õɪµÿ»Õ©õ¥åµö╣Þ«èµ£ÇÕÑ¢þÜäÞ¥ªµ│ò´╝ƒÕªéµ×£õ¢áµ£ëµâ│ÞªüÕêåõ║½þÜäµòàõ║ïµêûÞÇàµâ│Þ¬¬þÜäÞ®▒´╝îÕ░▒Þ½ïÕèáÕàѵêæÕÇæ11µ£ê22µùÑÕ░ìÔÇ£ÕÅûµêµûçÕîûÔÇØþÜäÞ¿ÄÞ½ûÕɺ´╝ü

Have you heard of ÔÇÿCancel CultureÔÇÖ? ÔÇÿCancel CultureÔÇÖ refers to the phenomenon of people openly criticizing or ÔÇÿcancellingÔÇÖ a person, an idea, an organization or a movement. As a newly emerging concept, some people might not be familiar with the word, but ÔÇÿcancel cultureÔÇÖ can be found at every corner of our lives. Non-mainstream students are isolated in schools, celebrities are ÔÇÿrejectedÔÇÖ or forced to disappear from the publicÔÇÖs sight due to their ÔÇÿimmoralÔÇÖ comments, and movies like Gone With the Wind are pulled from the streaming services for inappropriate depiction of slavery. To some extent, ÔÇÖCancel CultureÔÇÖ reflects the publicÔÇÖs advocacy for justice and consonance, but it could also lead to offensive or even aggressive behaviours. In this context, discussions about culture inclusiveness and freedom of speech are provoked.

So, how do you see ÔÇÿCancel CultureÔÇÖ? Why does it become popular? Do people simply want to express their feelings or do they want to make some real change? Is ÔÇÿcancellingÔÇÖ the best way to achieve it? If you have something to say or have stories to share, please come and join our conversation about ÔÇÿCancel CultureÔÇÖ on November 22!

µ│¿ÕåèÚÅêµÄÑ|Registration Link

https://www.eventbrite.ca/e/127528173199